Fredrick L

搜索"Fredrick L" ,找到 部影视作品

驭风男孩【影视解说】
导演:
剧情:
 改编自William Kamkwamba所著自传《驭风男孩》(The Boy Who Harnessed The Wind),讲述一个改变人生的故事:Kamkwamba本人在13岁那年,以小块金属废
驭风男孩[电影解说]
导演:
剧情:
  改编自William Kamkwamba所著自传《驭风男孩》(The Boy Who Harnessed The Wind),讲述一个改变人生的故事:Kamkwamba本人在13岁那年,以小块金属